Usługi

Obsługa inwestycyjna

AKWIZYCJA
 • Wyszukiwanie działek i obiektów pod budowę stacji i przeprowadzanie linii kablowych.
 • Sprawdzanie stanu prawnego działek i obiektów
 • Sprawdzanie miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania.
 • Organizowanie wizji technicznych
 • Dokumentacja fotograficzna
 • Wstępne ustalanie sposobów zasilania
 • Negocjowanie umów najmu i dzierżawy
 • Mapy do celów projektowych
 • Opinie lotnictwa wojskowego i cywilnego
SPRAWY FORMALNE

(zgodnie z prawem budowlanym, ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą o ochronie środowiska i dostępie do informacji)

 • prawomocne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z niezbędnymi opiniami Powiatowych Inspektorów Sanitarnych i Starostw Powiatowych
 • prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę
 • decyzje Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na etapie rozwiązań projektowych
 • decyzje o odrolnieniu, odlesieniu
 • prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę:
  • uzgodnienia z Dyrekcją Parków Krajobrazowych
  • uzgodnienia z Okręgową Dyrekcją Dróg Publicznych
  • uzgodnienia z Nadleśnictwem
  • uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków
  • uzgodnienia w ZUD
 • zgłoszenia robót
 • decyzje o pozwoleniu na użytkowanie
 • zgłoszenia zakończenia robót

Projekty i uzgodnienia

 • Projekty zagospodarowania terenu
 • Projekty architektoniczno – budowlane
 • Adaptacje typowych projektów konstrukcyjnych wież
 • Badania geotechniczne gruntu
 • Przeliczanie fundamentów
 • Projekty konstrukcyjne dla stacji dachowych, kominów i innych istniejących obiektów
 • Ekspertyzy wież, kominów, budynków i innych budowli
 • Projekty sieci rozdzielczych
 • Projekty magistralne
 • Projekty światłowodowe
 • Projekty elektryczne:
  • wystąpienia do zakładów energetycznych o warunki zasilania
  • uzgodnienia z zakładami energetycznymi
  • uzgodnienia z właścicielami gruntów
  • ZUD
  • Instrukcje współpracy sieci z agregatem prądotwórczym
  • Projekty powykonawcze
 • Raporty oddziaływania na środowisko

Budowy

STACJE WIEŻOWE
 • montaż konstrukcji wieży
 • roboty ziemne (wykopy wywóz ziemi, odwodnienia)
 • fundamenty
 • drogi dojazdowe, place, nawierzchnie
 • ogrodzenia działek
 • systemy asekuracyjne
 • prace geodezyjne
 • malowanie przeszkodowe
STACJE NA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH
 • wykonanie konstrukcji wsporczych
 • montaż konstrukcji
 • prace adaptacyjne
 • budowanie ścian
 • wykonywanie i pokrywanie podłóg
 • tynkowanie
 • malowanie
 • montaż okien
 • montaż włazów
 • montaż drzwi
 • przepusty kablowe
 • drabinki kablowe
 • montaż klimatyzatorów, wentylatorów
 • wyposażenie pomieszczeń
PRACE ROZBIÓRKOWE
 • rozbiórka ścian, podłóg, stropodachu
 • zbijanie tynku
 • przebicia i otwory w ścianach
 • przejścia przez stropy
 • demontaż stolarki
 • demontaż instalacji elektrycznej
 • decyzje o pozwoleniu na użytkowanie
 • demontaż instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej
INSTALACJE LINIOWE
 • układanie kabli z wykopem
 • przepusty pod drogami
 • montaż linii światłowodowych
 • pomiary linii światłowodowych
 • prace geodezyjnei
ROBOTY ELEKTRYCZNE
 • układanie kabli z wykopem i podłączeniem
 • budowa linii napowietrznej
 • przepusty pod drogami
 • montaż linii zasilającej w kanale instalacyjnym
 • montaż złącza kablowo – pomiarowego
 • wykonywanie WLZ
 • demontaż instalacji elektrycznej
 • wykonywanie drabinki kablowej
 • montaż oświetlenia przeszkodowego
 • prace uziemiające
 • pomiary elektryczne
 • montaż stacji transformatorowej
 • wymiana transformatora

Instalacje radiowe

 • układanie feederów
 • instalacja anten
 • podłączanie feederów
 • instalacja urządzeń BTS itp.

Instalacje światłowodowe

 • Projektowanie instalacji światłowodowej
 • Wykonawstwo FTTH,