Zajmujemy si� kompleksow� obs�ug� inwestycji telekomunikacyjnych: pozyskiwaniem nieruchomo�ci, prowadzeniem spraw formalnych, projektowaniem stacji bazowych telefonii kom�rkowych, dost�pu radiowego, sieci rozdzielczych, magistralnych, �wiat�owodowych oraz wykonawstwem, przegl�dami i obs�ug� istniej�cych inwestycji.

Celem naszej Firmy jest osi�gni�cie i utrzymanie pozycji kluczowego dostawcy us�ug zwi�zanych z projektowaniem, budow� i utrzymaniem infrastruktury dla Operator�w Sieci Telekomunikacyjnych.

Uznaj�c za nadrz�dny cel w dzia�alno�ci firmy obs�ug� klienta zgodnie z jego oczekiwaniami, dostosowali�my nasz system zarz�dzania jako�ci� do wymog�w standard�w ISO.

Aktualnie firma HADAR posiada i dzia�a zgodnie z Mi�dzynarodowym Certyfikatem ISO 9001:2000.